algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Asia & World Business B.V

 

Ons bedrijf Asia & World Business B.V, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 75290936, kantoorhoudende te Ede aan de Ottostraat 9 A, 6716 BG Ede

 

Artikel 1: Algemeen

    1. Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan: "de klant, afnemer, te weten iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die met Asia & World Business een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen."

 

Artikel 2: Werkingssfeer

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Asia & World Business B.V, aanbiedingen en alle transacties met Asia & World Business B.V van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Asia & World Business B.V, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3: Strijdigheid met andere voorwaarden

3.1 Door de afnemers van Asia & World Business B.V gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij deze afnemer onze voorwaarden uitdrukkelijk verwerpt met de schriftelijke mededeling de eigen voorwaarden daarvoor in de plaats te stellen en Asia & World Business B.V daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd.

3.2 Bij strijdigheid tussen de tekst van de offertes en de algemene voorwaarden van Asia & World Business B.V prevaleert de tekst van de offertes.

 

Artikel 4: Aanbiedingen/ offertes

4.1 Alle aanbiedingen van Asia & World Business B.V. zijn immer vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd. Niettemin heeft Asia & World Business B.V. het recht om het aanbod binnen 3 werkdagen nadat het de afnemer heeft bereikt te herroepen.

  1. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor Asia & World Business B.V. tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4.3 Aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte genoemde hoeveelheden en gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 5: Totstandkoming overeenkomsten en bevestiging

5.1 Overeenkomsten binden Asia & World Business B.V. eerst na de schriftelijke bevestiging, danwel nadat Asia & World Business B.V tot levering, overeenkomstig de geplaatste bestelling is overgegaan.

5.2 Indien op eigen naam een overeenkomst met Asia & World Business B.V. wordt aangegaan ten behoeve van een derde dan zal geacht worden dat deze derde ter zake (hoofdelijk) aansprakelijk is.

5.3 De na opdrachtbevestiging gewenste wijzigingen of aanvullingen worden alleen doorgevoerd indien schriftelijk door ons bevestigd. Extra hieraan verbonden kosten worden aan de opdrachtgever van Asia & World Business doorberekend.

Artikel 6: Betaling

6.1 Bij goederen die speciaal voor de klant besteld/gereserveerd worden dient een aanbetaling van 30% van de volledige aankoopprijs te worden voldaan.

6.: De klant dient het aankoopbedrag uiterlijk volledig te voldoen op het moment van afhalen, of bij bezorging.

6.3 Zolang door of namens de klant geen volledige betaling van het verschuldigde heeft plaatsgevonden, blijven de geleverde goederen eigendom van Asia & World Business B.V.

6.4 Bij te late betaling wordt de wettelijke rente in rekening gebracht. Tevens worden eventuele incassokosten en overige kosten met betrekking tot het verhalen van de openstaande schuld in rekening gebracht bij de klant.

Artikel 7: Annulering

7.1 Indien afnemer een met ons gesloten overeenkomst wenst te annuleren en het hierbij gaat om artikelen die deel uitmaken van het standaard-assortiment van Asia & World Business B.V, is afnemer annuleringskosten verschuldigd ten bedrage van 15% van het met de overeenkomst gemoeide bedrag (exclusief btw). Annulering van de standaard-assortiment bestelling kan slechts binnen 5 werkdagen na datum van de aankoop.

7.2 Overeenkomsten strekkende tot levering van op verzoek van afnemer vervaardigde danwel elders, door Asia & World Business B.V voor afnemer bestelde artikelen kunnen niet worden geannuleerd.

7.3 Indien de opdrachtgever een deellevering niet binnen de overeengekomen termijn afneemt, heeft Asia & World Business B.V het recht om de betreffende deellevering of het restant af te leveren en op de gebruikelijke wijze te factureren of de order, voorzover deze nog moet worden uitgevoerd, te annuleren zonder dat Asia & World Business B.V voor enige kosten terzake aansprakelijk gehouden kan worden.

Artikel 8: Ontbinding

8.1 Indien een afnemer aan een van zijn verplichtingen uit een met Asia & World Business B.V gesloten overeenkomst niet, danwel niet tijdig voldoet heeft Asia & World Business B.V. het recht de betreffende overeenkomst danwel alle met afnemer gesloten overeenkomsten te ontbinden door een enkel schriftelijke mededeling en zonder ingebrekestelling, onverminderd onze rechten, in het bijzonder het recht tot volledige schadevergoeding, de in en buiten rechte gemaakte kosten hieronder begrepen.

8.2 Asia & World Business B.V. heeft het recht op gelijke wijze te handelen indien: afnemer surséance van betaling aanvraagt; afnemer in staat van faillissement wordt verklaard; afnemer (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt; op zaken van afnemer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd.

8.3 Onder voornoemde omstandigheden heeft Asia & World Business B.V. het recht de gehele danwel een door Asia & World Business B.V. te bepalen gedeelte van de overeenkomst te ontbinden.

8.4 Als Asia & World Business B.V. de ontbinding heeft ingeroepen is onze vordering, vermeerderd met rente, schade en kosten, terstond en geheel opeisbaar.

8.5 Afnemer heeft geen recht een met Asia & World Business B.V gesloten overeenkomst te ontbinden, danwel verplichtingen uit die overeenkomst op te schorten indien afnemer ter zake die overeenkomst zelf in verzuim is.

Artikel 9: Gewijzigde omstandigheden

9.1 Indien Asia & World Business B.V. uit ingewonnen informatie danwel anderszins verneemt dat koper niet kredietwaardig is voor het bedrag van de onderhavige transactie heeft Asia & World Business B.V, ondanks mogelijk andersluidende afspraken, de keuze om de goederen uitsluitend onder rembours te leveren, danwel betaling vooraf te verlangen, danwel de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10: Garantie

10.1 Om aanspraak te kunnen maken op garantie voor de producten van Asia & World Business B.V is het van belang dat de afnemer van het volgende op de hoogte is:
Onder garantie wordt verstaan: Het gratis behandelen van klachten, welke ontstaan uit verborgen gebreken binnen 1 jaar na afleveringsdatum. Bij Asia & World Business B.V krijgt de afnemer 1 jaar garantie op fabricagefouten. Om in aanmerking te komen voor garantie dient de afnemer de aankoop bon te overleggen, de onderhoudsadviezen opgevolgd te hebben en dat Asia & World Business B.V. het geleverde product kan inspecteren.

Constructiefouten worden binnen 1 jaar na levering gratis hersteld. Bij onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor door Asia & World Business B.V. geleverde goederen vervalt elke garantie en/of andere waarborgen. De garantiebepalingen zijn uiteraard alleen van toepassing op gegronde klachten. Onze servicedienst beoordeeld of een klacht gegrond is en wat er vervolgens dient te geschieden om deze af te handelen.

10.2 De garantie is geldig vanaf de leverdatum van de aankoop. Op de garantie kan alleen aanspraak worden gemaakt op vertoon van de factuur.

10.3 Asia & World Business B.V behoudt zich het recht voor artikelen die in het assortiment zijn opgenomen, of onderdelen daarvan, te wijzigen of uit het assortiment te nemen. De klant kan in het voorkomende geval geen aanspraak maken op vervanging van een artikel, c.q. een onderdeel.

10.4 Buiten de garantie vallen gebreken aan artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak. Bij gebruik dat in redelijkheid niet als "normaal gebruik" kan gelden, kan ook geen beroep op de garantie worden gedaan.

10.5 De garantie is niet van toepassing wanneer een artikel zelf is geverfd of verzaagd, schade door stoten, krassen, inwerking van vocht, onjuist gebruik, verkeerde reinigingsmethodes of nalatig onderhoud.

10.6 Buiten de garantie vallen producteigenschappen van artikelen zoals verkleuring van stof, leer of hout en plooivorming in stof of leder

10.7 Geen recht op garantie bestaat, indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt of gemonteerd, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asia & World Business B.V enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het artikel zijn verrichte c.q. aangebracht. Tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het artikel.

10.8 Buiten de garantie vallen transportschade of schade ontstaan door het onzorgvuldig openen van de verpakking van het geleverde goed. Geen enkele garantie wordt gegeven op Showmodellen en artikelen, welke door afnemer gekocht zijn tijdens de opruiming en ook als zodanig staan aangemerkt .

10.9 Schade aan zelf afgehaalde goederen valt niet onder de garantie, uitgesloten eventuele verborgen gebreken.

Artikel 11: Prijzen

11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden onze prijzen in: Nederlandse valuta, (Euro), exclusief btw, op basis van de door ons gehanteerde minimumhoeveelheden, af magazijn Ede, exclusief kosten van emballage en/of verpakking en exclusief invoerrechten, kosten van transport op- en overslag en andere belastingen en rechten.

11.2 De door ons afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsfactoren zoals die gelden op de datum van aanbieding.

11.3 Indien één van de kostprijsbepalende factoren van een product wijzigt in de periode tussen de datum van aanbieding en de datum van levering, hebben wij het recht de overeengekomen prijs aan te passen, ongeacht het feit of de kostprijsverhoging al dan niet voorzien was op het moment van de aanbieding c.q. bevestiging, een en ander met in achtneming van ter zake geldende wettelijke voorschriften. Wijkt de nieuwe prijs meer dan 5% van de overeengekomen prijs af dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Wij zijn in dat geval niet tot schadevergoeding gehouden.

11.4 Op drukfouten in prijslijsten, brochures en advertenties kan geen beroep worden gedaan bij Asia & World Business B.V.

11.5 Prijsverhogingen ten gevolge van koersfluctuaties en wijzigingen in de wisselkoersen tussen de Euro en andere valuta dient te worden uitgevoerd, zijn voor rekening van afnemer voor zover deze wijzigingen meer dan 5% afwijken van de koers zoals die gold op de datum van bevestiging der overeenkomst.

Artikel 12: Toelaatbare afwijkingen

12.1 Ten aanzien van materiaal geldt dat wij behoorlijk gepresteerd hebben indien de afwijkingen in kwaliteit, materiaalkeuze, kleur, kleurintensiteit, gladheid, hardheid, satinage etc. gering te noemen zijn.

12.2 De te gebruiken inkten en inkleuringen komen overeen met de huidige stand der techniek m.b.t. krasvastheid, lichtechtheid, watervastheid, migratie etc.

12.3 Geringe afwijkingen of variaties in de kleur, glans of matering zijn toegestaan.

12.4 Het mag als bekend worden verondersteld dat bij een gekleurde ondergrond en/of materiaal grotere kleurverschillen kunnen optreden door inwerking van deze ondergrond op de bedrukkingskleur.

Artikel 13: Plaats en wijze van levering

13.1 De termijn van levering vangt eerst aan nadat Asia & World Business B.V alle voor levering noodzakelijke gegevens heeft ontvangen.

13.2 De door Asia & World Business B.V. opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Overschrijding van deze termijn geeft afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat naar eisen van redelijkheid en billijkheid van afnemer niet langer kan worden gevergd de overeenkomst of gedeelte van de overeenkomst in stand te laten. Ontbindt afnemer de overeenkomst of een gedeelte van de overeenkomst dan vloeit daaruit voor Asia & World Business B.V. geen verplichting voort tot het vergoeden van enige schade, door afnemer ter zake geleden.

13.3 Bij niet-tijdige levering dient Asia & World Business B.V. schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient Asia & World Business B.V. een termijn van minimaal 14 dagen te worden gegund om alsnog na te komen tenzij redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden een langere termijn rechtvaardigen.

13.4 Plaats van levering is het magazijn van Asia & World Business B.V. te Ede ook in het geval artikelen van buiten Nederland rechtstreeks aan opdrachtgever worden toegezonden. Hetzelfde geldt voor die gevallen waarin Asia & World Business B.V, al dan niet in opdracht van afnemer voor het vervoer van de artikelen zorgdragen.

13.5 Iedere deellevering wordt als een afzonderlijke levering beschouwd en behandeld met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen.

13.6 Indien een afnemer Asia & World Business B.V. vóór levering kenbaar maakt de artikelen op een andere dan op de overeengekomen plaats te willen ontvangen, dan zal Asia & World Business B.V. hieraan voldoen voor zover dit redelijkerwijs van haar verlangd kan worden. Indien het door Asia & World Business B.V. voldoen aan dit verzoek extra kosten met zich brengt is afnemer gehouden ons die extra kosten te vergoeden.

13.7 Afnemer dient erop toe te zien dat eventuele douanedocumenten/keuringsrapporten tijdig aan de verantwoordelijke autoriteiten worden geretourneerd bij gebreke waarvan de daarmee samenhangende extra kosten voor rekening van afnemer komen.

Artikel 14: Vervoer

14.1 Het vervoer van voor afnemer bestemde artikelen geschiedt voor rekening en risico van afnemer op een door ons te bepalen wijze.

14.2 Het transport geschiedt vanaf een netto factuurbedrag van € 500,= franko huis in Nederland.

14.3 Met uitzondering van die gevallen waarbij het vervoer van artikelen naar de afnemers van Asia & World Business niet met eigen vervoer geschiedt, zijn op het vervoer van toepassing de Algemene Vervoers Condities c.q. de CMR-condities zoals die in de transportwereld worden gehanteerd.

14.4 Extra vrachtkosten, ontstaan door weigering van goederen, stremmingen van vervoer, extreme omstandigheden, expreslevering, opgave van meer dan de overeengekomen verzendadressen of buitenlandleveringen, komen voor rekening van de afnemer, tenzij een en ander schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15: Emballage

15.1 Asia & World Business B.V zorgt voor een degelijke en voor de branche gebruikelijke standaardverpakking. Een niet-standaard verpakking wordt tegen kostprijs doorberekend.

15.2 Verpakkingsmateriaal en/of andere materialen waarop statiegeld is berekend, wordt vergoed, mits de franko- terugzending binnen 3 maanden na factuurdatum heeft plaatsgevonden en het materiaal in onbeschadigde staat door ons is ontvangen.

15.3 Indien de goederen worden afgeleverd op zogeheten Europallets of op pallets die deel uitmaken van een palletpool, zal Asia & World Business B.V deze pallets als emballage in rekening brengen, tenzij bij aflevering identieke, onbeschadigde pallets aan Asia & World Business B.V retour worden gegeven.

15.4 Indien Asia & World Business B.V door onze afnemers of van overheidswege verplicht wordt om bij aflevering van de producten emballage retour te nemen dan komen de daarmee samenhangende kosten, daaronder eventueel de kosten van vernietiging ter plaatse begrepen, voor rekening van de afnemer.

Artikel 16: Opslag

16.1: Indien het aan afnemer te wijten is dat door hem gekochte/bestelde artikelen niet door Asia & World Business B.V kunnen worden afgeleverd zal Asia & World Business B.V. deze artikelen voor rekening en risico van afnemer opslaan. De daarmee samenhangende in-, uit- en opslagkosten komen voor rekening van afnemer.

16.2 Indien Asia & World Business B.V in opdracht van afnemer aan hem verkochte of door hem bestelde artikelen opslaat geschiedt dit op een door Asia & World Business B.V. te bepalen wijze zonder dat Asia & World Business B.V. ter zake enige aansprakelijkheid kan aanvaarden. Evenmin zijn de betreffende artikelen verzekerd. Daar dient afnemer zelf zorg voor te dragen.

Artikel 17: (Kwaliteits)keuring

17.1: Afnemer heeft uiteraard het recht om op zijn kosten de geleverde artikelen te keuren of te doen keuren teneinde na te gaan of deze voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.

17.2 In geval afnemer de goederen afkeurt dient afnemer Asia & World Business B.V. in de gelegenheid te stellen om op de plaats waar de goederen werden afgeleverd en waar deze zich dan nog onaangeroerd dienen te bevinden een herkeuring uit te voeren. Indien Asia & World Business B.V. deze herkeuring niet binnen 48 uur nadat zulks door afnemer aan Asia & World Business B.V. kenbaar is gemaakt heeft uitgevoerd, is afnemer gerechtigd de goederen elders op te slaan.

17.3 Teneinde een keuring als bedoeld in artikel 14.2 te kunnen uitvoeren zal afnemer Asia & World Business B.V alle noodzakelijke hulparbeid en materiaal tijdig en op de daartoe verlangde plaatsen ter beschikking stellen.

17.4 Indien de goederen terecht door afnemer werden afgekeurd komen de met de keuring samenhangende kosten voor rekening van Asia & World Business.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud

18.1 Alle door Asia & World Business B.V aan afnemer geleverde artikelen blijven het onvervreemdbaar eigendom van Asia & World Business B.V tot het moment waarop al hetgeen afnemer aan ons verschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten, door afnemer volledig is betaald.

18.2 Afnemer is niet bevoegd de artikelen op welke wijze dan ook te vervreemden of te bezwaren alvorens betaling daarvan volledig heeft plaatsgevonden, tenzij Asia & World Business B.V daarvan op de hoogte is gebracht en daarmee heeft ingestemd. Komt afnemer deze verplichtingen niet na dan is de koopprijs terstond en in zijn geheel opeisbaar.

18.3 Afnemer verleent Asia & World Business B.V reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar onze goederen zich bevinden teneinde de eigendomsrechten van Asia & World Business B.V uit te kunnen oefenen.

Artikel 19: Overmacht

19.1 Asia & World Business B.V is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

19.2 Indien
Asia & World Business B.V door overmacht, of door andere buitengewone omstandigheden, zoals onder andere maar niet beperkt tot werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten, havenstakingen en brand, ofwel bij Asia & World Business B.V ofwel bij haar leveranciers, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft Asia & World Business B.V het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, ontbonden te verklaren.

19.3. Koper is in voornoemd geval niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 20: Monsters en modellen

20.1. Indien door gebruiker een model of monster is getoond of verstrekt aan consument, dan stemt de zaak daarmee overeen, tenzij het verstrekken gold als wijze van aanduiding.

Artikel 21: Overige verplichtingen van koper

21.1. Koper is verplicht Asia & World Business B.V onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als diens faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of als koper door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen.

Artikel 22: Reclames

22.1 Afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig als mogelijk daarna – te (laten) inspecteren, uiterlijk 48 uur na aflevering van de geleverde zaken. Hierbij dient de afnemer in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd, of de afgeleverde zaken voldoen voor wat betreft kwantiteit. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 48 uur na levering schriftelijk aan Asia & World Business B.V te worden gemeld, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. Het recht van reclame vervalt na verloop van vier werkdagen na levering.

Artikel 23: Privacy Statement

23.1 Asia & World Business B.V zal in het kader van de geldende privacywetgeving in redelijkheid die maatregelen nemen die de vertrouwelijke informatie van haar relaties (die via deze site worden opgegeven) beschermen tegen oneigenlijk gebruik. Zij verplicht zich ertoe deze gegevens niet openbaar te maken op andere wijze dan in het kader van de relatie en voor de overeengekomen dienstverlening van Asia & World Business B.V noodzakelijk is.

Artikel 24: Disclaimer

24.1 Asia & World Business B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de volledigheid van de informatie op deze site. De informatie op deze site kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door Asia & World Business B.V worden gewijzigd.

Artikel 25: Rechtsclausule

 

25.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

25.2 Alle geschillen waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde rechter binnen wiens ambtsgebied Asia & World Business B.V gevestigd is.